Werkwijze Poortwachter opname en ontslag

Verzoeken voor opnames gaan altijd via het IHT-team (tenzij door de crisisdienst tussen 22.00 en 8.30 uur). Het IHT-team beslist bij voorkeur in overleg met de patiënt en diens familie of opname noodzakelijk is of dat andere minder ingrijpende interventies mogelijk zijn. Ook vindt er dagelijks overleg plaats in de kliniek, om te bezien welke patiënten met IHT ontslagen kunnen worden. In bepaalde regio’s werken IHT-teams met ADB (Acute Dagbehandeling). 

Voor patiënten die al door een IHT-team begeleid worden met de verwachting dat er buiten IHT-uren een melding kan komen, vindt een vooraanmelding plaats bij de crisisdienst. Informatie staat in het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier). Het ingezette beleid van IHT is in principe richtinggevend. In IHT-teams waar de crisisdienst geïntegreerd is, is een dergelijke vooraanmelding uiteraard niet nodig.

Behandeling
Interventies zijn gericht op de patiënt (behandeling), op het systeem (educatie en versterken van netwerk) en op praktische ondersteuning (ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen), financiën, etc.). Doel is om de kwetsbaarheid te verminderen en de veerkracht te versterken. Zoals al gesteld vindt dit in een zo min mogelijke restrictieve omgeving plaats. Regelmatig vindt er een gesprek plaats met de psychiater/arts, bij voorkeur in de thuissituatie van de patiënt.

Behandelverantwoordelijkheid
Bij patiënten die reeds in zorg zijn bij een ambulant team, wordt de behandelverantwoordelijkheid, gericht op crisisreductie, tijdelijk overgenomen. In principe geldt hiervoor dat dit niet langer dan zes weken duurt. De ambulante behandelaar blijft betrokken bij de behandeling en zodra de crisis over is, wordt de patiënt weer overgedragen.

Afsluiting
Bij nieuwe patiënten die verwezen worden door de huisarts of die via de crisisdienst binnen zijn gekomen, wordt zo snel als mogelijk een inschatting gemaakt van de noodzaak van vervolgbehandeling binnen de GGZ. En in overleg met de huisarts wordt een ambulante behandelaar aangewezen van het betreffende zorgpad zodat de behandeling zo vroeg mogelijk kan worden opgestart (ook tijdens IHT) en, zodra de crisis voorbij is, de behandeling overgenomen kan worden door de behandelaar van het betreffende zorgpad. Het kan niet zo zijn dat patiënten in crisis of na IHT op een wachtlijst worden geplaatst als het IHT-team en de huisarts behandeling nodig achten. Patiënten kunnen niet langer dan afgesproken in de zorg blijven bij het IHT team, omdat een goede doorstroming in IHT belangrijk is om voldoende capaciteit beschikbaar te hebben voor nieuwe crisis-aanmeldingen. In een Zorg Afstemmingsgesprek (ZAG) wordt de overdracht besproken en in samenspraak met patiënt, familie/naaste betrokkenen en verwijzer.

Voor nieuwe aanmeldingen wordt in een vroeg stadium door IHT diagnostiek gepleegd en wordt in overleg met de huisarts een aanmelding gedaan bij het betreffende zorgpad voor behandeling in de GGZ. Een behandelaar uit dit zorgpad wordt toegewezen en start (indien gewenst al gedurende de IHT) de behandeling. De behandeling wordt drempelloos overgenomen door de behandelaar uit het betreffende zorgpad. Er kan geen wachtlijst bestaan voor patiënten die uit het IHT stromen! Het IHT-team blijft betrokken bij de patiënt tot de verwijzing tot stand is gekomen. In principe wordt uitgegaan van maximaal zes weken. In deze periode wordt de patiënt al gekoppeld aan een behandelaar van een der zorgpaden, een van de FACT-teams (Flexible Assertive Community Treatment) als er sprake is van langdurende zorg of naar een andere instantie (basis GGZ, maatschappelijk werk) verwezen.