Veel gestelde vragen over IHT

Wat is IHT (Intensive Home Treatment)?
IHT is een nieuwe ontwikkeling binnen de geestelijke gezondheidszorg in Nederland in navolging van het Engelse Crisis Resolution Home Treatment (CRHT)-model. De Intensive Home Treatment teams (IHT) zijn teams die een belangrijke bijdrage leveren om mensen met ernstige psychiatrische problemen in hun thuissituatie te begeleiden en te behandelen.

Wanneer wordt het IHT ingezet?
IHT wordt ingezet als de reguliere behandeling substantieel te weinig biedt en er tijdelijk intensivering van zorg nodig is. IHT is erop gericht klinische opname te voorkomen en de patiënt zoveel mogelijk in zijn of haar eigen omgeving – met eigen spullen en in eigen thuissituatie/rol – te behandelen, daar dit vaak de wens van de patiënt is. Het voordeel hiervan is dat mensen hun rollen kunnen behouden, zoals ouder of partner. Per situatie wordt ingeschat of het verantwoord is dat mensen thuis behandeld worden. Dat is afhankelijk van het ziektebeeld en de omgeving waarin men leeft. Soms zijn mensen zo overprikkeld dat toch een opname gewenst is.

Indien een opname niet te voorkomen is, zorgt het IHT-team ervoor dat de opname zo kort als mogelijk wordt ingezet. Naast de zorg voor de patiënt worden familie/betrokkenen ondersteund gedurende de crisis. Gedurende de crisis kan de zorg zo intensief als nodig, geleverd worden.

Hoe werkt een IHT team?
Een IHT-team is een team van GGZ-professionals dat snel en adequaat reageert op een (dreigende) psychiatrische crisis bij een patiënt in zijn of haar eigen omgeving. Het team is in staat om behandeling en ondersteuning te bieden aan de patiënt en zijn of haar omgeving in de eigen situatie.

Doel van de IHT-teams is om flexibele, proactieve, op de situatie afgestemde, gecoördineerde en geïntegreerde zorg te leveren aan mensen met een psychiatrische aandoening. De zorg wordt geleverd, daar waar de patiënt zich het meest veilig voelt (bijvoorbeeld thuis). De behandeling en begeleiding van IHT-teams is erop gericht de patiënt thuis te behandelen. Er wordt indien mogelijk geprobeerd een opname te voorkomen en anders geholpen bij beleid dat een snel ontslag mogelijk maakt. Naast de zorg voor de patiënt worden familie/betrokkenen ondersteund gedurende de crisis. Gedurende de crisis kan de zorg zo intensief als nodig geleverd worden. 

Waar bestaat een IHT- team uit?

  • Psychiater, eventueel aangevuld met een basisarts
  • SPV (Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige)
  • Klinisch psycholoog (of GZ-psycholoog of basispsycholoog)
  • Verpleegkundigen
  • Verpleegkundig specialist GGZ
  • Ervaringsdeskundige (bij voorkeur)

Naar wens kan dit worden aangevuld met andere disciplines en medewerkers in opleiding. Het team is in een wisselende samenstelling 24 uur per dag actief. IHT-teams kunnen buiten kantooruren overgaan in de crisisdienst en hiermee nauw samenwerken. 

Hoe verloopt aanmelding van patiënten naar het IHT-team?
Verwijzingen van nieuwe patiënten naar het IHT-team verloopt veelal via het APV (aanmeldpunt volwassenen) of het speciaal IHT aanmeld-emailadres. Voor patiënten die reeds in zorg zijn, kan de ambulante behandelaar contact opnemen met de bureaudienst van het IHT-team. Voor inhoudelijk (voor)overleg kan altijd gebeld worden met de IHT dagcoördinator. Bij andere organisaties geldt dat verwijzers zich rechtstreeks kunnen aanmelden bij het IHT-team, dit zijn verwijzers zoals vrijgevestigde psychiaters, klinische behandelaren van de betreffende organisaties, behandelaren bij de curatieve zorg, ABT’s (Acuut Behandel Team) en SPOR (Spoedeisende Psychiatrische OnderzoeksRuimte).

Hoe lang duurt IHT zorg?
Dit is geheel afhankelijk van de patiënt. Het streven is een korte behandeling. Er wordt gericht op maximale duur van 6 weken.

Waar is de dichtstbijzijnde IHT zorg in mijn regio?
Zie tabblad ‘Platform IHT’ de betreffende organisaties die aangesloten zijn bij het Platform en daardoor een aantal bekende regio’s beveiligd zijn met IHT.

Wat is het verschil tussen IHT en FACT/ACT?
Waar FACT/ACT (Flexible Assertive Community Treatment/Assertive Community Treatment) zich richten op de doelgroep ‘mensen met een Ernstige Psychiatrisch Aandoening met beperkingen op meerdere levensterreinen, die langdurig behandeling en begeleiding  nodig hebben’, richt IHT zich vooral op de kortdurende crisis bij mensen met meer enkelvoudige problematiek maar niet minder ernstige problematiek of bij mensen die nog niet zo lang of nog helemaal niet bij GGZ bekend zijn, maar wel ten gevolge van een psychiatrische aandoening in crisis zijn geraakt.

Hoe verhoudt het IHT zich tot de ambulante behandelteams?
Ambulante teams bieden de reguliere zorg voor patiënten met psychiatrische aandoeningen. In beperkte mate zijn zij in staat om de door hen geleverde zorg zelf te intensiveren (extra behandelcontact, inzet andere behandelaar). Als die grens wordt overschreden, ontstond in het verleden vaak een opname-indicatie. Dat is het moment dat het IHT-team nu kan worden ingezet. Daarnaast kan de patiënt op minder geplande manier in een acute crisis terecht zijn gekomen. In het verleden werd dan de crisisdienst ingezet. Ook dit is een indicatie voor het inzetten van het IHT-team. Het IHT-team en de ambulant behandelaar stemmen vervolgens zo snel als mogelijk en zoveel mogelijk samen met de betrokken patiënt in een zorgafstemmingsgesprek af wat het IHT-team gaat doen, wat het ambulante team blijft doen en of de psychiater of verpleegkundig specialist van het IHT-team gezien de inzet het hoofdbehandelaarschap tijdelijk van de hoofdbehandelaar bij het ambulante team overneemt. De duur van de inzet van het IHT-team is maximaal zes weken. Gedurende deze tijd zijn minimaal nog twee zorgafstemmingsgesprekken. In het laatste ZAG wordt de zorg weer formeel (samen met het hoofdbehandelaarschap) overgedragen aan het ambulante behandelteam. 

Hoeveel IHT-teams zijn er in Nederland?
Per februari 2016 zijn er ca. 40 teams in Nederland.

Hoe verhoudt het IHT-team zich tot de klinische afdelingen?
Een klinische opname is de meest intensieve zorg die geïndiceerd kan worden door het IHT-team. De indicatie voor een klinische opname wordt gedaan door het IHT-team. Bij de opname wordt afgesproken wat er van de klinische opname wordt verwacht en op welk moment het IHT-team de zorg weer van de klinische afdeling overneemt. Een rechtstreekse opname vanuit een ambulant team zonder tussenkomst van IHT is vanuit het IHT-model niet mogelijk.

Wat is de doelstelling van het Platform IHT?
Het verder ontwikkelen en verspreiden van Intensive Home Treatment als belangrijkste organisatiemodel voor teams die intensieve outreachende (= worden huisbezoeken verricht) behandeling bieden. Hierbij gaat het om patiënten met kortdurende ernstige psychiatrische problematiek die zo ernstig in crisis raken dat zij niet langer van het reguliere ambulante aanbod kunnen profiteren en een klinische opname dreigt.