Werkwijze Samenwerking IHT en SEPH
Modelbeschrijving Intensive Home Treatment

De IHT teams werken tussen 8.00 en 22.00 uur. Nieuwe aanmeldingen vinden plaats via het Aanmeld Punt Volwassenen tussen 8.30 en 17.00 uur die doorverwijst naar het IHT team in de betreffende regio. 
Tussen 17.00 – 22.00 is de SEPH bereikbaar voor de drie IHT teams. Tussen 17.00 – 8.30 is de SEPH bereikbaar voor nieuwe crisis aanmeldingen. De volgende dag vindt de overdracht plaats tussen SEPH en IHT. Voor de Kop en West Friesland gaat dit via een video conference.

Voor cliënten met een hoog risico wordt een vooraanmelding of alarmkaart aangemaakt in het EPD door het IHT team voor de SEPH. Cliënten van IHT hebben desgewenst een Telefoon op Recept (TOR) of Bed op Recept (BOR). De TOR wordt uitgevoerd door de klinische voorziening in de regio. Indien nodig kan de kliniek de SEPH inschakelen.

Samenwerking IHT en FACT
De samenwerking tussen IHT en FACT verschilt tussen de regio’s. Voor Noord Kennemerland geldt dat gezien de schaalgrootte en eigen opnameafdeling de FACT teams geen gebruik zullen maken van PVA bedden en van het IHT team. De FACT teams hebben hun eigen 7 x 24 uurs bereikbaarheid georganiseerd, dat wil zeggen, tot 23.00 uur huisbezoeken en tussen 23.00 en 8.00 uur telefonische bereikbaarheid. Ook is er een weekend FACT dienst georganiseerd. In geval van een acute crisis kan de SEPH na kantooruren en in het weekend wel ingeschakeld worden. Praktijk leert dat dit zelden nodig is. 
Dit is anders in de regio Kop van Noord Holland en West Friesland. Hier zal een intensieve samenwerking zijn tussen de beide teams. Onderstaand is dan ook gericht op de samenwerking tussen de FACT teams en IHT teams in deze beide regio’s.  Per regio moet een afspraak gemaakt over het aantal bedden. Zodra het FACT team of IHT team meer bedden nodig heeft dan wordt er gezamenlijk gekeken naar doorstroming.  De IHT teams kijken kritisch mee en kunnen de regie tijdelijk overnemen indien blijkt dat de FACT teams gedurende langere tijd meer bedden gebruiken dan is afgesproken. In de eerste fase zal de stuurgroep IHT aangevuld met Directeur behandelzaken van de Divisie Langdurende Psychiatrie de bedbezetting monitoren en indien gewenst beslissingen nemen.
Een zelfde afspraak geldt ook voor de logeerhuizen. IHT en FACT kunnen mensen plaatsen in het logeerhuis (max 3 weken) maar zijn zelf verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding.

De FACT teams leveren hun zorg op werkdagen tussen 8.00 uur ’s morgens en 20.00 uur ’s avonds. Na 20.00 uur s’ avonds en in het weekend kan het IHT team worden ingeschakeld om bij cliënten een bezoek af te leggen. Hierbij zal het m.n gaan om medicatie en afspraken controleren. Voor de avond geldt dat het niet in plaats komt van bezoeken die anders overdag hadden kunnen plaatsvinden. Voor het weekend geldt in principe het zelfde, vooraf is bij het IHT team bekend wanneer, waar en met welke doel,reden een cliënt bezocht dient te worden.  Achterliggende reden is opname voorkomend dan wel opname verkortend (cliënt is op vrijdag ontslagen).
De inzet van IHT voor FACT zal periodiek geëvalueerd worden.
Cliënten aanmelden voor de ADB gaat in overleg met IHT team.

Afkortingen

 • ACT  = Assertive Community
 • Treatment
 ADB  = Acute Dagbehandeling
 • APV  = Aanmeldpunt volwassenen
 • BOR  = Bed op Recept
 • FACT  = Flexible Assertive Community Treatment
 • IHT  = Intensive Home Treatment
 • Old FACT = Ouderen FACT
 • PCT  = Psychiatrische Crisis Thuiszorg
 • SEPH  = Spoedeisende psychiatrische hulp
 • TOR  = Telefoon op Recept
 • ZAG  = Zorg Afstemmingsgesprekken