Modelbeschrijving Intensive Home Treatment

De Intensive Home Treatment (IHT) teams leveren een belangrijke bijdrage aan mensen met acute psychiatrische problemen in hun thuissituatie. De IHT-teams die in Nederland worden opgericht, zijn afgeleid van een in Groot-Britannië functionerende Crisis Resolution Home Treatment teams.

Groot-Britannië
Naar aanleiding van de afbouw van bedden in Groot-Britannië, werd in de jaren ’90 van de vorige eeuw door de toenmalige regering geconstateerd dat “the community has failed”. Naar aanleiding hiervan werd het National Service Framework opgesteld met vier belangrijke actiepunten, namelijk iedere regio heeft:

  • Eerste psychose team
  • Assertive Outreach (AO) teams
  • Crisis Resolution Home Treatment (CRHT) teams
  • en daarnaast versterking van patiënten- en familieparticipatie

Assertive Outreach teams in the UK behandelen de 20% meest ernstig zieke patiënten / mensen met acute psychiatrische problemen, veelal met verplichte zorg en zijn vergelijkbaar met de ACT (Assertive Community Treatment) teams. De CRHT teams zijn er om opnamevoorkomend en opname verkortend te werken met als resultaat een verdere beddenafbouw. Dit resultaat wordt ook behaald in Groot-Britannië. In vergelijking tot Nederland heeft Groot-Britannië  minder bedden en een kortere opnameduur. Voor het realiseren van opname voorkomen, blijken huisbezoeken en de geïntegreerde zorg (aandacht voor de psychiatrische en sociale problemen) het meest effectief.

Uitgangspunten bij de IHT teams:

  • De teams richten zich op mensen met acute psychiatrische problemen die anders zouden worden opgenomen;
  • De zorg wordt geleverd in de thuissituatie zodat het ‘normale’ leven zo min mogelijk wordt verstoord;
  • De zorg is 24 uur per dag bereikbaar, zeven dagen per week;
  • Team functioneert als poortwachter van de opname afdelingen en maakt een snelle risico inschatting met alle betrokkenen en neemt een beslissing over de benodigde zorg;
  • Het team blijft betrokken totdat de crisis is verholpen en de patiënt naar de juiste behandeling is verwezen en totdat men er van verzekerd is dat de patiënt goed in zorg is.