Programma Werksymposium

IHT tussen GMAP en maatschappij

Wat doen we wel en wat doen we niet

Dagvoorzitter: Albert Blom, psychiater-directeur at GGZ Noord-Holland-Noord

Locatie: Congrescentrum Orpheus, Apeldoorn

Dinsdag 31 mei 2022

Programma

09.00-09.30 uur
Inschrijving / ontvangst
 

09.30-09.45 uur
Plenaire opening door Albert Blom

09.45-10.30 uur

Rol van IHT in de acute zorg: het belang van modelgetrouwheid
door Elnathan Prinsen

10.30-10.45 uur
Naar workshops

10.45-11.45 uur

1e ronde 5 workshops

   1. De poortwachtersfunctie: hoe goed doen we daar aan? 
   2. Inschatting en verkleining van risico op agressie bij huisbezoeken
   3. De ontwikkeling van IHT jeugd
   4. Evidence Based IHT; Onderzoeksresultaten van drie grote studies in Nederland
   5. Samenwerken met het sociale domein.

12.00-13.30 uur
LUNCHPAUZE

13.30-14.15 uur
De sociale omgeving als interventie binnen IHT
door Thijs Beckers

14.15-14.30 uur
Naar workshops

14.30-15.30 uur
2e ronde 5 workshops

15.40-16.00 uur
Wrap-up
Terugkoppeling vanuit de workshops onder leiding van Albert Blom

16.00-16.30 uur
Intermezzo
Cabaretier Maarten Willems

16.30-17.00 uur
Afsluitende borrel met bites

Zie Toelichting in rechterkolom

Toelichting op programma

Plenaire opening en wrap-up

Albert Blom, psychiater-directeur at GGZ Noord-Holland-Noord en voorzitter landelijk platform IHT houdt een inleiding op de dag en introduceert het thema IHT tussen GMAP en maatschappij.

De dag wordt afgesloten met een terugkoppeling vanuit de workshops onder leiding van Albert Blom.

Plenaire sprekers

Rol van IHT in de acute zorg: het belang van modelgetrouwheid

Spreker: Elnathan Prinsen
psychiater Rijnstate en onderzoeker 

Inhoud: IHT is inmiddels breed geïmplementeerd in Nederland maar wel op veel verschillende manieren. In de helft van de gevallen is er volledige integratie met de crisisdienst. Hiermee is IHT potentieel de spin in het web in de acute psychiatrie; de schakel tussen klinisch en ambulant werken. En daarmee essentieel voor het functioneren van het netwerk. Dit geeft vele kansen maar ook veel risico’s.

De kwaliteit van het netwerk bepaalt de kwaliteit van het IHT. Implementatie van IHT is daarmee meer dan het optuigen van een team, en vergt grote investering in het netwerk, zowel intern binnen de GGZ organisatie (klinische en ambulant) als met externe ketenpartners.

In het handboek IHT, werd het model neergezet en werd een modelgetrouwheidsschaal opgenomen. De schaal is een vertaling van de CORE Crisis Resolution team Fidelity scale zoals ontwikkeld in Groot Brittannië, aangepast naar de Nederlandse situatie. In Groot-Brittannië bleek de modelgetrouwheid 8 jaar na invoering laag, terwijl al per 2000 de NHS implementatie verplicht stelde.

Onderzoek onder 20 teams in Nederland laat zien dat de mate van modelgetrouwheid overall best goed is. Hierbij valt echter op dat op de kernelementen, als de poortwachtersfunctie, het faciliteren vervroegd ontslag, 24×7 actief zijn en een goed geëquipeerd multidisciplinair team zijn, juist laag gescoord wordt. Dat geeft te denken. Maakt IHT in vorm de potentie die het heeft binnen de acute psychiatrie waar?

De sociale omgeving als interventie binnen IHT

Spreker: Thijs Beckers
Verpleegkundig specialist ggz en onderzoeker

Inhoud: Het betrekken van de sociale omgeving, zowel naasten als andere professionals, is altijd al een essentieel onderdeel geweest van IHT. Een IHT-team werkt echter niet in een vacuüm. Door beperkte capaciteit binnen de ggz (zowel binnen als buiten IHT-teams), veranderingen van de beschikbare zorg in het sociaal domein en naasten die zich mondiger opstellen verandert de verhouding tussen IHT-teams en hun omgeving. In deze lezing gaan we verkennen hoe IHT-teams zich kunnen verhouden ten opzichte van de sociale omgeving van hun patiënten in het algemeen en in het bijzonder ten opzichte van andere hulpverleners in het sociaal domein.

WORKSHOPS

Workshop 1 – De poortwachtersfunctie: hoe goed doen we daar aan? 

Sprekers: Harm Gijsman en Tom Stobbe
Moderator: Elnathan Prinsen

Inhoud: De poortwachtersfunctie van IHT is ontstaan vanuit schaarste van financiële middelen en bedden. Inmiddels is het een bijna voorwaardelijk element van de IHT modelgetrouwheidsschaal geworden. Maar hoe voeren we deze functie eigenlijk uit en hoe effectief is dat? Is het passend om een patiënt de vraag stellen of deze opgenomen wil worden of dat deze liever wil dat diens problemen worden opgelost? Is de poortwachter vooral een beoordelaar of ook een crisisinterventor? Moeten we het poortwachten zien als een tijdelijke maatregel om verandering te bewerkstelligen, of is het een altijd onmisbare consultering van experts op het gebied van zorgintensivering? Is het altíjd noodzakelijk, of kunnen we het beter gericht inzetten voor bepaalde situaties of doelgroepen? Hebben we wel voldoende gereedschap op het gebied van crisisinterventie om deze functie werkelijk waar te kunnen maken? Over al deze vragen zullen we in deze workshop stevig van gedachten wisselen! Het doel is om de inzicht in de poortwachtersfunctie van IHT te vergroten.

Workshop 2 – Inschatting en verkleining van risico op agressie bij huisbezoeken

Spreker: Berry Penterman
Moderator: Eveline Ackermans

Inhoud: Het meemaken van een agressie-incident heeft grote impact op zowel hulpverleners als cliënten. Inmiddels is veel bekend over hoe het risico hierop verkleind kan worden. Na een korte inleiding wat er bekend is op basis van wetenschappelijk onderzoek, wordt geoefend met praktijksituaties, die de deelnemers zelf kunnen inbrengen vanuit hun dagelijks werk. Het doel van de workshop is het doorgeven van kennis en het oefenen van vaardigheden om agressie bij huisbezoeken van IHT-crisisdienst te verminderen.

De workshopgever Berry Penterman heeft hiermee zowel uit de praktijk als door zijn onderzoek ervaring. Als psychiater bij de crisisdienst werd hij zelf ooit gegijzeld door een cliënt. Het idee dat agressie blijkbaar onderdeel van het werk zou zijn, vond hij niet acceptabel. Hij ging ermee aan de slag, want de impact van geweld voor zowel medewerker als cliënt is groot. Hij is gepromoveerd op onderzoek of agressie in de GGZ-crisisdienst te voorspellen is. Inmiddels is er veel bekend over hoe het risico hierop verkleind kan worden en het belang van het helder aangeven van grenzen. Het trainen van hulpverleners in welke factoren zij hierin kunnen beïnvloeden is van belang om hen veilig met hun cliënten te kunnen laten werken.

Workshop 3 – De ontwikkeling van IHT Jeugd 

Spreker:
Anneke Jaspers
Moderator: IBT Jeugdteam

Inhoud: In het ingewikkelde landschap van de huidige jeugdgezondheidszorg is dit een uitdaging. In deze workshop wordt op interactieve wijze verteld hoe deze organisatie is vormgegeven en worden best practices uitgewisseld.

Op dit moment zijn de IHT Jeugd teams in oprichting en in ontwikkeling; een goed moment om met elkaar na te denken over de organisatie in het ingewikkelde landschap van de jeugdgezondheidszorg.

Het doel van de workshop is inzicht geven in de organisatie van het IHT Jeugd team in Rotterdam, met daarbij specifieke aandacht voor de rol van de verpleegkundig specialist. Deze kennis zal de basis zijn om met elkaar in gesprek te gaan en van elkaar te leren. Ben je een zorgprofessional of manager die werkt of geïnteresseerd is in het oprichten of weken in een IHT Jeugd team, dan is deze workshop voor jou.

Workshop 4 – Evidence Based IHT: Onderzoeksresultaten van drie grote studies in Nederland  

Sprekers: Ansam Barakat, Oswald Bloemen, Leon Klunder, Dorien Spanhaak en Roselie van Asperen
Moderators: Oswald Bloemen en Ansam Barakat

Inhoud: Intensive Home Treatment (IHT) teams worden in hoog tempo in Nederland opgezet. Drijvende kracht hierachter is de gedachte dat mensen thuis sneller beter worden, en daarnaast de afname van klinische voorzieningen. Maar wanneer is deze zorg doelmatig en veilig? En werkt een IHT-traject inderdaad even goed of beter als een opname? Is het uiteindelijk wel kosteneffectief? Er is nog nagenoeg geen wetenschappelijke data hierover beschikbaar. In deze workshop worden langverwachte resultaten van deze onderzoeken naar IHT en wat deze betekenen voor onze praktijk gepresenteerd. Het doel van deze workshop is om de evidentie van de werking van IHT te bespreken. Na de presentaties kunnen vragen aan de sprekers worden gesteld om de inhoud van de gevonden resultaten en de toepasbaarheid in de praktijk verder te bediscussiëren.

Workshop 5 – Samenwerken met het sociale domein

Spreker: Robert van de Berg
Moderator: Ingrid Meijerman

Inhoud: IHT teams komen in beeld als er sprake is van een psychiatrische crisis. Maar wat als er bij de beoordeling geconstateerd wordt, dat sociaal-maatschappelijke problemen ten grondslag liggen aan de psychische klachten? Of juist de psychische klachten verergeren? En wat kunnen we gezamenlijk met het sociale domein doen in herkenning en aanpakken van deze sociaal-maatschappelijke problemen teneinde onnodige inzet van intensieve zorg te voorkomen? In deze workshop worden voorbeelden gegeven van initiatieven in de samenwerking tussen het sociale domein en het IHT. Wat werkt en wat niet? Hoe kunnen we beter samenwerken met het sociale domein?