Persbericht

Intensieve behandeling voor psychiatrische patiënten

Op dinsdag 10 november 2015 kwamen 250 hulpverleners, patiënten en familieleden uit de geestelijke gezondheidszorg bij elkaar in Soestduinen. Zij spraken over High Intensive Care (HIC) en Intensive Home Treatment (IHT); vormen van intensieve behandeling in de kliniek en thuis voor mensen die vanwege ernstige psychische problemen in crisis zijn of dreigen te raken.

HIC en IHT zijn er beiden op gericht patiënten zoveel mogelijk in de eigen omgeving en herstelgericht behandelen. HIC op een gesloten afdeling van een ggz instelling en IHT bij mensen thuis. Voor de patiënt is het van groot belang dat zijn behandeling thuis en in de kliniek optimaal op elkaar is afgestemd. Daarom hebben dit jaar Stichting HIC en het Platform IHT de handen ineen geslagen en een gezamenlijke studiedag georganiseerd. Mensen van 30 verschillende ggz organisaties, patiënten- en familieorganisaties, zorgverzekeraars, inspectie voor de gezondheidszorg kwamen bij elkaar om kennis te delen en van gedachten te wisselen over het verder versterken van de keten en elkaars vaardigheden.

Klinische opname als intermezzo in ambulante behandeling
We willen graag dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving behandeld worden en dat zij zo lang mogelijk hun maatschappelijke en sociale rollen kunnen blijven vervullen. Dit kan door de inzet van IHT: ambulante behandeling waarbij met meerdere hulpverleners een intensief behandeltraject gestart wordt met de patiënt. De behandeling vindt thuis plaats, in de eigen vertrouwde omgeving en omringd door mensen die voor de patiënt in crisis belangrijk zijn.

Mocht een opname toch tijdelijk noodzakelijk zijn, kan een patiënt worden opgenomen op een HIC. Een belangrijk uitgangspunt van een HIC is dat de opname een intermezzo in het leven en de ambulante behandeling van de patiënt. De ambulante behandelaar blijft tijdens een opname om die reden in beeld en het ambulante behandelplan is richtinggevend. Op de HIC wordt gewerkt vanuit het principe dat iemand die ernstig ziek is niet alleen gelaten wordt en dat dwang en drang zo min mogelijk worden toegepast.

Verbinding zoeken en samen ontwikkelen
Tijdens de dag zijn ervaringen en kennis uitgewisseld over beide werkwijzen. Hoe zorg je voor een naadloze overgang van ambulante naar klinische behandeling en omgekeerd? De samenwerking tussen patiënt, familie, behandelaren en bijvoorbeeld de buren en het welzijnswerk zijn daarbij van groot belang. Welke vaardigheden hebben behandelaren nodig om goed om te gaan met patiënten in crisis? Welke methodieken zijn er beschikbaar om het risico in te schatten op bijvoorbeeld agressie, zodat dit vroegtijdig voorkomen kan worden? Is er wellicht een nieuwe opleiding nodig om te leren werken volgens HIC en IHT?

De aanwezigen hebben enthousiast de verbinding met elkaar gezocht. In een open en informele sfeer is er nagedacht over het verder ontwikkelen van zowel HIC als IHT. Het belang van de samenwerking tussen beide initiatieven wordt door iedereen onderkend.

De laatste tien jaar is er aantoonbaar veel verbeterd in de zorg. Maar voor de buitenwereld is dit nog onvoldoende zichtbaar. Hoe vinden mensen de voordeur naar goede zorg? Voor onder meer familieleden, gemeenten en de politie vaak een hele zoektocht. Ggz instellingen kunnen en moeten nog veel meer naar buiten treden en verbinding maken met iedereen die betrokken is bij de zorg. Hierbij kunnen cliënten- en familieorganisaties zoals LPGGZ helpen. Tom van Mierlo, voorzitter van Stichting HIC, zegt hierover: “We kunnen het pas goed doen, als we het in triade doen”. De toekomst zit mogelijk in het vormen van kleine unieke netwerken van betrokkenen rond iedere unieke patiënt. Bas van Wel, voorzitter van het Platform IHT sluit de dag af met de woorden: “Samenwerken en netwerken zijn werkwoorden. Het gebeurt door het te gaan doen”.

Stichting HIC

Stichting HIC is een stichting die bestaat uit een samenwerkingsverband van 23 ggz-instellingen die zich gezamenlijk inzetten op het gebied van ontwikkeling en onderzoek van het HIC model. De stichting is het (inter)nationale aanspreekpunt voor het HIC model en organiseert landelijke symposia en platformbijeenkomsten. Stichting HIC maakt mogelijk dat onderzoek wordt gedaan naar verbetering van de kwaliteit van zorg, en het terugdringen van dwang en drang. De stichting maakt hierbij gebruik van de ervaringen en kennis van alle partijen, d.w.z. cliënt, familie en professional. Zie www.hic-psy.nl.

Landelijk Platform IHT
Het Platform IHT is een samenwerkingsverband van ggz-instellingen. De doelstelling van het platform is het delen van ervaringen met IHT. Op basis van deze ervaringen en onderzoek wordt het IHT-model geoptimaliseerd. Meer informatie is te vinden op www.i-ht.nl.